تبلیغات رایگان


بعد از عضویت در سایت و تایید و پذیرفته شدن شما به عنوان یکی از نویسنده های سایت ، شما می توانید در ازای گذاشتن هر مقاله در سایت 

یک تبلیغ رایگان به مدت دوروز در سایت بگذارید به طور مثال اگر شما 20 مقاله در سایت بگذارید تبلیغ شما 40 روز نمایش داده خواهد شد


نکات : 

- درخواست تبلیغ خود را میتوانید به آدرس مدیریت سایت ارسال نمایید (admin@parsiyad.com)

- بعد از هر 5 مقاله اجازه تبلغات در سایت دارید

- بعداز درج تبلیغ شما تعداد مقاله های قبلی شما در سایت به حساب نمی آید