استفاده از یا Bookmark در Word

در این پست شما استفاده از Bookmark در Word را یاد خواهید گرفت.

چگونگی استفاده مجدد یا جابجایی یک Bookmark در Microsoft Word Bookmark  ها در Word به شما اجازه اختصاص  نام به متن و تعیین موقعیت ها در فایل های شما را می دهند تا بتوانید به راحتی در اسناد طولانی جابجاشده و قسمت مورد نظر خود را  شناسایی کنید . bookmark ها در برنامه Word همانند برگه ای هستند که شما در بین صفحات یک کتاب واقعی قرار می دهید تا در استفاده بعدی بتوانید راحت تر قسمت مربوطه را پیدا نمایید .به مانند یک کتاب واقعی Word به شما اجازه می دهد تا یک Bookmark رو به جای دیگری در سند منتقل کنید.جابه جایی یک  Bookmark موجود در Word می تواند به عنوان یک استفاده مجدد از آن Bookmark اطلاق شود .به عنوان مثال ما یک Bookmark تعریف شده برای متن نشان داده شده در داخل پرانتز در تصویر زیر داریم . ما می خواهیم از این Bookmark استفاده مجدد کرده و آن را به محل دیگری انتقال دهیم.بنابراین ما متنی را که می خواهیم Bookmark را به آن جابجا کنیم رو انتخاب کرده و سپس بر روی  قسمت Insert کلیک می نماییم . توجه: شما همچنین می توانید بدون انتخاب متن یک Bookmark ایجاد کنید. به راحتی نشانگر موس را در  جایی که می خواهید Bookmark را قرار دهید  ببرید .چگونگی استفاده مجدد یا جابجایی یک Bookmark در Microsoft Word 1در بخش Links در زبان Insert بر روی گزینه Links کلیک کرده و بعد بر روی گزینه Bookmark کلیک نمایید .چگونگی استفاده مجدد یا جابجایی یک Bookmark در Microsoft Word 2توجه: اگر پنجره Word به طور کافی گسترده و عریض است شما می توانید به طور مستقیم بر روی گزینه  Bookmark  در قسمت Links کلیک کنید. چگونگی استفاده مجدد یا جابجایی یک Bookmark در Microsoft Word 3در قسمت کادر محاوره ای Bookmark ، نام Bookmark مورد نظر خود را که می خواهید آن را جابجا یا استفاده مجدد کنید را انتخاب نمایید و سپس بر روی گزینه Add  کلیک کنید.------------------------------------------------------------------------------------چگونگی استفاده مجدد یا جابجایی یک Bookmark در Microsoft Word 4Bookmark به متن یا محل جدید سند جابجا شده ونام Bookmark تعیین شده در جای دیگری از سند مورد استفاده قرار خواهد گرفت. چگونگی استفاده مجدد یا جابجایی یک Bookmark در Microsoft Word 5کلیک بر روی گزینه Add  برای استفاده مجدد یا جابجایی یک Bookmark می تواند گمراه کننده باشد در واقع شما Bookmark جدیدی اضافه نکردید .Word نام های Bookmark  های موجود را  شناسایی کرده و ان ها را به متن و یا موقعیت های جدید در سند اختصاص می دهد .


  (0)   نظر